Admin Dashboard

3 123 Claim

Session Name sessionDate Player ID Picture Phone
Number
Paytm
Number
First Name Last Name City Email ID Prize
Amount
Test
Trans:
Final
Trans:
Status
Evening Session - 14/Oct/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-10-14 15028
8340595256 8340595256 Nikhil Kumar Rav Bettiah nikhilkumarraobihar@gmail.com 250.00 1 249
(00:00:00) 0000-00-00 15028
8340595256 8340595256 Nikhil Kumar Rav Bettiah nikhilkumarraobihar@gmail.com 0.00 1 -1
Evening Session – 12/Oct/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-10-12 15018
8444833161 8444833161 hemtata Jain Kolkata hemlatajain177@gmail.com 125.00 1 124
Evening Session – 12/Oct/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-10-12 15019
6289387637 9007311629 Ezaz Sarkar Hooghly joseph.29021996@gmail.com 125.00 1 124
Afternoon Session - 27/Sep/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-09-27 14810
9002455015 9333325315 Majid Iqbal Asansol majidiqbal510@gmail.com 250.00 1 249
Afternoon Session - 30/Jul/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-07-30 14953
9886794437 9886794437 Soundar Raj Bangalore soundarsus@gmail.com 250.00 1 249
Afternoon Session - 30/Jul/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-07-30 14953
9886794437 9886794437 Soundar Raj Bangalore soundarsus@gmail.com 250.00 1 249
Evening Session – 29/Jul/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-07-29 1103
9778697949 9778697949 Chandrakant Patra Bhubaneswar ckmoney2018@gmail.com 172.41 1 171.41
Afternoon Session - 29/Jul/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-07-29 14930
9401024990 9401024990 Kannan Kumar jalandhar kannankumarsai@gmail.com 250.00 1 249
Afternoon Session - 29/Jul/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-07-29 14953
9886794437 9886794437 Soundar Raj Bangalore soundarsus@gmail.com 250.00 1 249
Evening Session – 24/Jul/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-07-24 14949
8950746047 9416896761 Himanshu Singla Karnal singlabauji@gmail.com 80.19 1 79.19
Evening Session – 24/Jul/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-07-24 14949
8950746047 9416896761 Himanshu Singla Karnal singlabauji@gmail.com 70.42 1 69.42
Evening Session – 24/Jul/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-07-24 14949
8950746047 9416896761 Himanshu Singla Karnal singlabauji@gmail.com 108.97 1 107.97
Evening Session - 24/Jul/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-07-24 14948
9729660931 7206600931 Akash Singla Karnal akashsingla15@gmail.com 250.00 1 249
Afternoon Session - 24/Jul/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-07-24 14948
9729660931 7206600931 Akash Singla Karnal akashsingla15@gmail.com 163.79 1 162.79
Afternoon Session - 24/Jul/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-07-24 14948
9729660931 7206600931 Akash Singla Karnal akashsingla15@gmail.com 250.00 1 249
Evening Session – 07/Jul/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-07-07 14930
9401024990 9401024990 Kannan Kumar jalandhar kannankumarsai@gmail.com 81.90 1 80.9
Evening Session – 06/Jul/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-07-06 14930
9401024990 9401024990 Kannan Kumar jalandhar kannankumarsai@gmail.com 250.00 1 249
Afternoon Session - 26/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-26 14921
9500046824 9500046824 Udbhav Krishnamani Chennai rshankar123@rediffmail.com 50.36 1 49.36
Afternoon Session - 25/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-25 14921
9500046824 9500046824 Udbhav Krishnamani Chennai rshankar123@rediffmail.com 33.02 1 32.02
Afternoon Session - 24/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-24 14921
9500046824 9500046824 Udbhav Krishnamani Chennai rshankar123@rediffmail.com 77.50 1 76.5
Afternoon Session - 24/Jun/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-06-24 5651
9849232177 9849232177 Munikumar VELURU KAVALI viswamuni@gmail.com 43.65 1 42.65
Evening Session – 23/Jun/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-06-23 14917
9673012340 9673012340 Mohamad Alim Chaus Pune alimchaus786@gmail.com 59.52 1 58.52
Evening Session – 23/Jun/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-06-23 14917
9673012340 9673012340 Mohamad Alim Chaus Pune alimchaus786@gmail.com 27.24 1 26.24
Evening Session - 23/Jun/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-06-23 14917
9673012340 9673012340 Mohamad Alim Chaus Pune alimchaus786@gmail.com 27.36 1 26.36
Afternoon Session - 20/Jun/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-06-20 5651
9849232177 9849232177 Munikumar VELURU KAVALI viswamuni@gmail.com 35.42 1 34.42
Afternoon Session - 16/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-16 14879
9012957660 9012957660 sakshi katheriya haldwani lilakatheriya10@gmail.com 32.95 1 31.95
Evening Session – 16/Jun/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-06-16 14879
9012957660 9012957660 sakshi katheriya haldwani lilakatheriya10@gmail.com 40.48 1 39.48
Afternoon Session - 16/Jun/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-06-16 14879
9012957660 9012957660 sakshi katheriya haldwani lilakatheriya10@gmail.com 40.87 1 39.87
Afternoon Session - 16/Jun/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-06-16 844
9123430651 9123430651 Aftab Alam jamtara aftabalam7117@gmail.com 44.33 1 43.33
Afternoon Session - 16/Jun/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-06-16 844
9123430651 9123430651 Aftab Alam jamtara aftabalam7117@gmail.com 40.87 1 39.87
Evening Session – 15/Jun/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-06-15 844
9123430651 9123430651 Aftab Alam jamtara aftabalam7117@gmail.com 40.00 1 39
Evening Session - 15/Jun/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-06-15 14808
9382582201 6294736578 Babu Haldar Kolkata soumyadiphaldar450@gmail.com 25.14 1 24.14
Evening Session - 15/Jun/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-06-15 14854
9630531968 9630531968 Pra een Bamniya Prajapati nagar praveenbamniya22@gmail.com 32.12 1 31.12
Afternoon Session - 15/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-15 14854
9630531968 9630531968 Pra een Bamniya Prajapati nagar praveenbamniya22@gmail.com 39.66 1 38.66
Afternoon Session - 15/Jun/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-06-15 14854
9630531968 9630531968 Pra een Bamniya Prajapati nagar praveenbamniya22@gmail.com 33.05 1 32.05
Evening Session – 12/Jun/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-06-12 14823
7358283192 7358283192 Manoranjan Pattanayak CHENNAI camanoranjan2010@gmail.com 24.29 1 23.29
Afternoon Session - 12/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-12 14823
7358283192 7358283192 Manoranjan Pattanayak CHENNAI camanoranjan2010@gmail.com 25.64 1 24.64
Afternoon Session - 12/Jun/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-06-12 14823
7358283192 7358283192 Manoranjan Pattanayak CHENNAI camanoranjan2010@gmail.com 32.95 1 31.95
Afternoon Session - 12/Jun/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-06-12 10204
9447375237 9447375237 Shaju Peediackal Thiruvananthapuram shajupeediackal@gmail.com 44.57 1 43.57
Evening Session – 11/Jun/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-06-11 10204
9447375237 9447375237 Shaju Peediackal Thiruvananthapuram shajupeediackal@gmail.com 24.26 1 23.26
Evening Session – 11/Jun/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-06-11 10204
9447375237 9447375237 Shaju Peediackal Thiruvananthapuram shajupeediackal@gmail.com 46.20 1 45.2
Afternoon Session - 11/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-11 14808
9382582201 6294736578 Babu Haldar Kolkata soumyadiphaldar450@gmail.com 26.04 1 25.04
Evening Session – 10/Jun/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-06-10 10680
9507103278 9304231489 SWAPNIM KUMARI Godda swapnimgd@gmail.com 42.74 1 41.74
Afternoon Session - 10/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-10 10680
9507103278 9304231489 SWAPNIM KUMARI Godda swapnimgd@gmail.com 26.60 1 25.6
Afternoon Session - 10/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-10 10680
9507103278 9304231489 SWAPNIM KUMARI Godda swapnimgd@gmail.com 26.14 1 25.14
Afternoon Session - 10/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-10 14819
8457836191 8457836191 Anushka Priyadarsini Bhubaneswar anoushkapriyadarsini@gmail.com 19.32 1 18.32
Afternoon Session - 09/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-09 5464
9692405405 9692405405 PANKAJ KUMAR SINGH BBSR pjsh801@gmail.com 34.97 1 33.97
Afternoon Session - 09/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-09 14819
8457836191 8457836191 Anushka Priyadarsini Bhubaneswar anoushkapriyadarsini@gmail.com 31.98 1 30.98
Afternoon Session - 09/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-09 14819
8457836191 8457836191 Anushka Priyadarsini Bhubaneswar anoushkapriyadarsini@gmail.com 23.86 1 22.86
Evening Session – 08/Jun/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-06-08 5464
9692405405 9692405405 PANKAJ KUMAR SINGH BBSR pjsh801@gmail.com 29.80 1 28.8
Evening Session - 07/Jun/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-06-07 14808
9382582201 6294736578 Babu Haldar Kolkata soumyadiphaldar450@gmail.com 26.60 1 25.6
Afternoon Session - 04/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-04 14801
9529185530 9529185530 Rajani Agarwal Ajmer RAJANIVISHWA44@GMAIL.COM 48.44 1 47.44
Afternoon Session - 04/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-04 14801
9529185530 9529185530 Rajani Agarwal Ajmer RAJANIVISHWA44@GMAIL.COM 29.50 1 28.5
Afternoon Session - 04/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-04 14801
9529185530 9529185530 Rajani Agarwal Ajmer RAJANIVISHWA44@GMAIL.COM 74.47 1 73.47
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-02 14797
9552577138 9552577138 Ankur Das Jaigadh happy.ankur@gmail.com 17.13 1 16.13
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-02 14797
9552577138 9552577138 Ankur Das Jaigadh happy.ankur@gmail.com 24.33 1 23.33
Evening Session - 02/Jun/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-06-02 14797
9552577138 9552577138 Ankur Das Jaigadh happy.ankur@gmail.com 48.14 1 47.14
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-06-02 14812
9340982414 9552577138 Ankur Das Ratnagiri bumblebee.trivia@gmail.com 24.33 1 23.33
Evening Session - 02/Jun/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-06-02 14812
9340982414 9552577138 Ankur Das Ratnagiri bumblebee.trivia@gmail.com 48.14 1 47.14
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-02 14061
8454027441 8454027441 abhishek khedekar mumbai mr.abhishek18@gmail.com 14.80 1 13.8
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-06-02 14061
8454027441 8454027441 abhishek khedekar mumbai mr.abhishek18@gmail.com 33.60 1 32.6
(00:00:00) 0000-00-00 14061
8454027441 8454027441 abhishek khedekar mumbai mr.abhishek18@gmail.com 0.00 1 -1
Afternoon Session - 02/Jun/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-06-02 9115
7538014153 7538014153 Ivan Mohanty Cuttack ivanmohanty1@gmail.com 38.75 1 37.75
Afternoon Session - 01/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-01 14791
9761549020 9761549020 Pramod Rajput Bly pramodkumark541@gmail.com 32.20 1 31.2
Afternoon Session - 01/Jun/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-06-01 14787
9983670922 9983670922 Jasmine Lawrence Ajmer jazzdisuza3@gmail.com 37.88 1 36.88
Evening Session - 31/May/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-05-31 14787
9983670922 9983670922 Jasmine Lawrence Ajmer jazzdisuza3@gmail.com 27.91 1 26.91
Afternoon Session - 01/Jun/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-06-01 14787
9983670922 9983670922 Jasmine Lawrence Ajmer jazzdisuza3@gmail.com 44.50 1 43.5
Afternoon Session - 31/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-31 12800
7299002368 7299002368 sagarika Mohanty CHENNAI lucy.mohanty11@gmail.com 26.79 1 25.79
Afternoon Session - 31/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-31 12800
7299002368 7299002368 sagarika Mohanty CHENNAI lucy.mohanty11@gmail.com 31.25 1 30.25
Afternoon Session - 31/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-31 12800
7299002368 7299002368 sagarika Mohanty CHENNAI lucy.mohanty11@gmail.com 17.63 1 16.63
Afternoon Session - 31/May/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-05-31 14791
9761549020 9761549020 Pramod Rajput Bly pramodkumark541@gmail.com 13.94 1 12.94
Evening Session - 31/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-31 14795
9302835396 9302835396 Neelam Das Bhilai neelamdas73040@gmail.com 20.11 1 19.11
Afternoon Session - 31/May/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-05-31 14795
9302835396 9302835396 Neelam Das Bhilai neelamdas73040@gmail.com 26.95 1 25.95
Evening Session - 31/May/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-05-31 14795
9302835396 9302835396 Neelam Das Bhilai neelamdas73040@gmail.com 26.90 1 25.9
Afternoon Session - 29/May/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-05-29 14791
9761549020 9761549020 Pramod Rajput Bly pramodkumark541@gmail.com 22.61 1 21.61
Afternoon Session - 29/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-29 14796
9425201942 9425201942 Bhavesh Das Bhilai bhaveshdaas@gmail.com 36.27 1 35.27
Afternoon Session - 29/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-29 14796
9425201942 9425201942 Bhavesh Das Bhilai bhaveshdaas@gmail.com 32.84 1 31.84
Afternoon Session - 29/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-29 14796
9425201942 9425201942 Bhavesh Das Bhilai bhaveshdaas@gmail.com 33.05 1 32.05
Afternoon Session - 29/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-29 12216
7000441285 7000441285 Arpita Malik Das Bhilai arpita.malik65@gmail.com 31.11 1 30.11
Afternoon Session - 29/May/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-05-29 12216
7000441285 7000441285 Arpita Malik Das Bhilai arpita.malik65@gmail.com 26.60 1 25.6
Afternoon Session - 29/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-29 12216
7000441285 7000441285 Arpita Malik Das Bhilai arpita.malik65@gmail.com 40.23 1 39.23
Evening Session - 29/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-29 14790
6396241582 6396241582 Neeraj Kumar Bareilly nks704245@gmail.com 37.93 1 36.93
Afternoon Session - 28/May/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-05-28 14792
9431876259 8340510673 ATULYA KUMAR VERMA Godda atulyakumarverma@yahoo.co.in 24.51 1 23.51
Afternoon Session - 28/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-28 14790
6396241582 6396241582 Neeraj Kumar Bareilly nks704245@gmail.com 18.77 1 17.77
Afternoon Session - 28/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-28 14322
7393816078 7393816078 Shubham Shroff Town shubhamshroff458@gmail.com 12.80 1 11.8
Evening Session - 27/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-27 14792
9431876259 8340510673 ATULYA KUMAR VERMA Godda atulyakumarverma@yahoo.co.in 22.87 1 21.87
Evening Session - 27/May/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-05-27 8698
9506730911 9506730911 Amit Kumar Kanpur aks30111993@gmail.com 34.09 1 33.09
Afternoon Session - 27/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-27 8698
9506730911 9506730911 Amit Kumar Kanpur aks30111993@gmail.com 22.03 1 21.03
Afternoon Session - 27/May/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-05-27 14792
9431876259 8340510673 ATULYA KUMAR VERMA Godda atulyakumarverma@yahoo.co.in 21.86 1 20.86
Evening Session - 25/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-25 8698
9506730911 9506730911 Amit Kumar Kanpur aks30111993@gmail.com 32.93 1 31.93
Evening Session - 25/May/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-05-25 3754
8986872493 8986872493 Piyush Anand Bokaro Steel City piyush2anand@gmail.com 29.07 1 28.07
Afternoon Session - 25/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-25 10675
8271988999 9122050851 Biroj Dey Dhanbad 2411mukesh2411@gmail.com 40.85 1 39.85
Afternoon Session - 25/May/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-05-25 10675
8271988999 9122050851 Biroj Dey Dhanbad 2411mukesh2411@gmail.com 42.61 1 41.61
Afternoon Session - 25/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-25 10675
8271988999 9122050851 Biroj Dey Dhanbad 2411mukesh2411@gmail.com 24.13 1 23.13
Afternoon Session - 25/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-25 14268
7096283193 8154868032 Rupesh Parmar Banaskantha rupatp07@gmail.com 18.34 1 17.34
Afternoon Session - 25/May/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-05-25 14268
7096283193 8154868032 Rupesh Parmar Banaskantha rupatp07@gmail.com 53.19 1 52.19
Afternoon Session - 25/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-25 3754
8986872493 8986872493 Piyush Anand Bokaro Steel City piyush2anand@gmail.com 33.78 1 32.78
Evening Session - 24/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-24 11940
7562988307 7870005429 Mukesh Singh Katras garh 5411mukesh@gmail.com 26.60 1 25.6
Afternoon Session - 24/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-24 11940
7562988307 7870005429 Mukesh Singh Katras garh 5411mukesh@gmail.com 19.23 1 18.23
Evening Session - 24/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-24 11940
7562988307 7870005429 Mukesh Singh Katras garh 5411mukesh@gmail.com 30.45 1 29.45
Afternoon Session - 22/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-22 14268
7096283193 8154868032 Rupesh Parmar Banaskantha rupatp07@gmail.com 33.23 1 32.23
Afternoon Session - 20/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-20 3754
8986872493 8986872493 Piyush Anand Bokaro Steel City piyush2anand@gmail.com 30.34 1 29.34
Afternoon Session - 19/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-19 14616
8789570257 8789570257 MD SAMIUR RAHMAN DALSINGHSARAI rizwanak697@gmail.com 18.24 1 17.24
Afternoon Session - 18/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-18 14712
6360944271 6360944271 Rajamma G Tumakuru rajma1950@gmail.com 37.78 1 36.78
Afternoon Session - 18/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-18 14712
6360944271 6360944271 Rajamma G Tumakuru rajma1950@gmail.com 11.00 1 10
Evening Session - 17/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-17 14712
6360944271 6360944271 Rajamma G Tumakuru rajma1950@gmail.com 22.33 1 21.33
Afternoon Session - 18/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-18 14727
7309054245 7309054245 Akhilesh Yadav Prayag yadavmulayam5000@gmail.com 12.46 1 11.46
Evening Session - 17/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-17 14727
7309054245 7309054245 Akhilesh Yadav Prayag yadavmulayam5000@gmail.com 10.81 1 9.81
Afternoon Session - 17/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-17 14697
8727875893 8727875893 Harsh S Amritsar harkirat.dhanoaa@gmail.com 17.97 1 16.97
Afternoon Session - 17/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-17 14697
8727875893 8727875893 Harsh S Amritsar harkirat.dhanoaa@gmail.com 21.54 1 20.54
Evening Session - 17/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-17 8935
9402858197 9402858197 Heikunim Pame Dimapur heikunim@gmail.com 17.78 1 16.78
Evening Session - 17/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-17 14697
8727875893 8727875893 Harsh S Amritsar harkirat.dhanoaa@gmail.com 24.06 1 23.06
Afternoon Session - 17/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-17 14743
9988648654 9988648654 Winder Kr Amritsar kaursumeet946@gmail.com 17.97 1 16.97
Evening Session - 16/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-16 14743
9988648654 9988648654 Winder Kr Amritsar kaursumeet946@gmail.com 18.67 1 17.67
Evening Session - 16/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-16 14743
9988648654 9988648654 Winder Kr Amritsar kaursumeet946@gmail.com 22.25 1 21.25
Afternoon Session - 17/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-17 14727
7309054245 7309054245 Akhilesh Yadav Prayag yadavmulayam5000@gmail.com 16.34 1 15.34
Evening Session - 16/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-16 14757
7489046656 7489046656 vikas jatav guna vj6086778@gmail.com 23.86 1 22.86
Evening Session - 15/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-15 14611
9612231101 9612231101 SUBHRAJIT BANIK ROY Agartala subhrajit1431@gmail.com 16.28 1 15.28
Evening Session - 15/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-15 14616
8789570257 8789570257 MD SAMIUR RAHMAN DALSINGHSARAI rizwanak697@gmail.com 14.53 1 13.53
Afternoon Session - 15/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-15 14526
6201735422 9459223488 Rohit Kumar Shimla jaisrohit05@gmail.com 19.23 1 18.23
Afternoon Session - 15/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-15 14611
9612231101 9612231101 SUBHRAJIT BANIK ROY Agartala subhrajit1431@gmail.com 24.34 1 23.34
Afternoon Session - 15/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-15 14526
6201735422 9459223488 Rohit Kumar Shimla jaisrohit05@gmail.com 26.22 1 25.22
Afternoon Session - 15/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-15 14611
9612231101 9612231101 SUBHRAJIT BANIK ROY Agartala subhrajit1431@gmail.com 23.01 1 22.01
Evening Session - 14/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-14 14526
6201735422 9459223488 Rohit Kumar Shimla jaisrohit05@gmail.com 22.08 1 21.08
Afternoon Session - 15/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-15 14679
6265340256 6265340256 Ashish kumar Toppo Ambikapur ajju.ashu.art@gmail.com 18.73 1 17.73
Afternoon Session - 15/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-15 14679
6265340256 6265340256 Ashish kumar Toppo Ambikapur ajju.ashu.art@gmail.com 19.23 1 18.23
Afternoon Session - 15/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-15 14679
6265340256 6265340256 Ashish kumar Toppo Ambikapur ajju.ashu.art@gmail.com 18.83 1 17.83
Evening Session - 14/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-14 12117
9595678199 9595678199 Imran Kanoje Tumsar imran.kanoje@gmail.com 13.41 1 12.41
Evening Session - 14/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-14 14575
8727880028 9988648654 Sumt Kr Anritsar harshveee@gmail.com 18.14 1 17.14
Afternoon Session - 14/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-14 12117
9595678199 9595678199 Imran Kanoje Tumsar imran.kanoje@gmail.com 26.32 1 25.32
Afternoon Session - 14/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-14 12117
9595678199 9595678199 Imran Kanoje Tumsar imran.kanoje@gmail.com 16.10 1 15.1
Afternoon Session - 14/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-14 14575
8727880028 9988648654 Sumt Kr Anritsar harshveee@gmail.com 26.32 1 25.32
Afternoon Session - 14/May/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-05-14 14616
8789570257 8789570257 MD SAMIUR RAHMAN DALSINGHSARAI rizwanak697@gmail.com 18.64 1 17.64
Evening Session - 13/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-13 14575
8727880028 9988648654 Sumt Kr Anritsar harshveee@gmail.com 20.75 1 19.75
Evening Session - 12/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-12 3558
9504201535 9504201535 Anshu Priya Munger anshupriya3001@gmail.com 58.96 1 57.96
Evening Session - 12/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-12 3558
9504201535 9504201535 Anshu Priya Munger anshupriya3001@gmail.com 30.57 1 29.57
Evening Session - 11/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-11 3558
9504201535 9504201535 Anshu Priya Munger anshupriya3001@gmail.com 24.70 1 23.7
Evening Session - 10/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-10 14445
7870161865 7870161865 Rakesh Kumar Barbigha rakeshkumar48402@gmail.com 30.52 1 29.52
Afternoon Session - 09/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-09 14394
6001519658 9700933582 Pallab Gayan Nagaon pallabgayan72@gmail.com 20.27 1 19.27
Evening Session - 08/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-08 14284
8219836154 9817111453 Nidhi Sharma Shimla nidhisharma47417@gmail.com 27.64 1 26.64
Evening Session - 06/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-06 14284
8219836154 9817111453 Nidhi Sharma Shimla nidhisharma47417@gmail.com 23.06 1 22.06
Evening Session - 06/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-06 14278
8627037921 9817111453 Ritika Bhardwaj Shimla lokhndejanvi@gmail.com 41.26 1 40.26
Afternoon Session - 05/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-05 12501
6207904299 8210465052 Saurabh Kumar Godda krsaurabhgdd@gmail.com 33.16 1 32.16
Afternoon Session - 05/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-05 14254
7018805647 9817111453 Kamaksha Travels Shimla shiml kamakshatourandtravels@gmail.com 26.73 1 25.73
Evening Session - 04/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-04 14006
8219839887 8219839887 Rajjat Sharma Chandigarh rajji.sharma03@gmail.com 31.25 1 30.25
Afternoon Session - 04/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-04 14284
8219836154 9917111453 Nidhi Sharma Shimla nidhisharma47417@gmail.com 20.05 1 19.05
Evening Session - 02/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-02 14006
8219839887 8219839887 Rajjat Sharma Chandigarh rajji.sharma03@gmail.com 17.86 1 16.86
Afternoon Session - 03/May/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-05-03 14006
8219839887 8219839887 Rajjat Sharma Chandigarh rajji.sharma03@gmail.com 20.33 1 19.33
Evening Session - 02/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-02 14276
9782181335 9782181335 Bablesh Jangir Lohamandi road 14 no jaipur bableshjangir01@gmail.com 14.10 1 13.1
Evening Session - 02/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-02 14276
9782181335 9782181335 Bablesh Jangir Lohamandi road 14 no jaipur bableshjangir01@gmail.com 25.77 1 24.77
Evening Session - 02/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-02 14278
8627037921 9817111453 Ritika Bhardwaj Shimla lokhndejanvi@gmail.com 16.92 1 15.92
Evening Session - 01/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-01 14274
7566851206 7566851206 Mohini Rawekar Jabalpur mohinirawekar05@gmail.com 21.63 1 20.63
Evening Session - 01/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-01 14274
7566851206 7566851206 Mohini Rawekar Jabalpur mohinirawekar05@gmail.com 27.89 1 26.89
Afternoon Session - 01/May/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-05-01 14274
7566851206 7566851206 Mohini Rawekar Jabalpur mohinirawekar05@gmail.com 20.62 1 19.62
Evening Session - 01/May/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-05-01 14254
7018805647 9817111453 Kamaksha Travels Shimla shiml kamakshatourandtravels@gmail.com 17.30 1 16.3
Evening Session - 01/May/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-05-01 14254
7018805647 9817111453 Kamaksha Travels Shimla shiml kamakshatourandtravels@gmail.com 18.92 1 17.92
Afternoon Session - 28/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-28 9368
7289961829 7289961829 Sunaina Victor Ghaziabad sunainarohan24@gmail.com 25.51 1 24.51
Afternoon Session - 28/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-28 9368
7289961829 7289961829 Sunaina Victor Ghaziabad sunainarohan24@gmail.com 27.17 1 26.17
Evening Session - 27/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-27 9368
7289961829 7289961829 Sunaina Victor Ghaziabad sunainarohan24@gmail.com 14.67 1 13.67
Evening Session - 26/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-26 14124
6392990118 7068349956 Prashant Patel Varanasi prashant231302@gmail.co 13.54 1 12.54
Afternoon Session - 26/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-26 14124
6392990118 7068349956 Prashant Patel Varanasi prashant231302@gmail.co 21.65 1 20.65
Afternoon Session - 26/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-26 14124
6392990118 7068349956 Prashant Patel Varanasi prashant231302@gmail.co 21.50 1 20.5
Afternoon Session - 26/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-26 14126
9908051208 9908051208 niteesh ch warangal navyachunchu005@gmail.com 15.97 1 14.97
Afternoon Session - 24/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-24 13981
9004854889 9004854889 Mukesh Jangir Mumbai mukeshjangir87@gmail.com 25.35 1 24.35
Evening Session - 23/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-23 13981
9004854889 9004854889 Mukesh Jangir Mumbai mukeshjangir87@gmail.com 18.48 1 17.48
Afternoon Session - 23/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-23 13981
9004854889 9004854889 Mukesh Jangir Mumbai mukeshjangir87@gmail.com 17.79 1 16.79
Afternoon Session - 23/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-23 13921
8087450060 8087450060 Pramod Jalnapure Solapur pramodjalnapure1234@gmail.com 14.82 1 13.82
Afternoon Session - 23/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-23 13886
7710634206 7710634206 Gautam Rao Pathankot grao.39af@gmail.com 16.80 1 15.8
Afternoon Session - 23/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-23 13819
8109093007 8109093007 Varsha Kapahi Jabalpur chickengharwala@gmail.com 20.39 1 19.39
Afternoon Session - 23/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-23 13886
7710634206 7710634206 Gautam Rao Pathankot grao.39af@gmail.com 26.89 1 25.89
Evening Session - 22/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-22 13819
8109093007 8109093007 Varsha Kapahi Jabalpur chickengharwala@gmail.com 11.45 1 10.45
Evening Session - 22/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-22 13404
7892158154 7892158154 Dakshina Murthy N ANEKAL ndakshinamurthy0@gmail.com 16.54 1 15.54
Evening Session - 22/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-22 3956
9504498180 9504498180 Prem sagar Gupta Tarapur premsagargupta12345@gmail.com 17.81 1 16.81
Evening Session - 22/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-22 13886
7710634206 7710634206 Gautam Rao Pathankot grao.39af@gmail.com 13.36 1 12.36
Evening Session - 22/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-22 13706
8489300842 8489300842 Manoj M Salem manojkumarmmech@gmail.com 10.81 1 9.81
Afternoon Session - 22/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-22 13706
8489300842 8489300842 Manoj M Salem manojkumarmmech@gmail.com 19.55 1 18.55
Evening Session - 21/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-21 13821
8109092007 8109092007 Arun Kapahi Jabalpur kapahi89@gmail.com 18.25 1 17.25
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-21 13821
8109092007 8109092007 Arun Kapahi Jabalpur kapahi89@gmail.com 20.74 1 19.74
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 13821
8109092007 8109092007 Arun Kapahi Jabalpur kapahi89@gmail.com 13.89 1 12.89
Evening Session - 21/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-21 13819
8109093007 8109093007 Varsha Kapahi Jabalpur chickengharwala@gmail.com 12.66 1 11.66
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 13428
9801636082 9801636082 SUMIT KUMAR Barhiya sumitdumari92@gmail.com 17.75 1 16.75
Evening Session - 21/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-21 13428
9801636082 9801636082 SUMIT KUMAR Barhiya sumitdumari92@gmail.com 17.72 1 16.72
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-21 13428
9801636082 9801636082 SUMIT KUMAR Barhiya sumitdumari92@gmail.com 21.04 1 20.04
Evening Session - 21/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-21 13844
8142501994 8142501994 Srirangam Supriya Secunderabad srirangam17@gmail.com 12.66 1 11.66
Evening Session - 21/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-21 13706
8489300842 8489300842 Manoj M Salem manojkumarmmech@gmail.com 11.39 1 10.39
Evening Session - 21/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-21 13756
7498026087 7498026087 Aakash Jadhav Akola aj7498026087@gmail.com 10.76 1 9.76
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 13404
7892158154 7892158154 Dakshina Murthy N ANEKAL ndakshinamurthy0@gmail.com 11.57 1 10.57
Evening Session - 21/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-21 13404
7892158154 7892158154 Dakshina Murthy N ANEKAL ndakshinamurthy0@gmail.com 19.16 1 18.16
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-21 12501
6207904299 8210465052 Saurabh Kumar Godda krsaurabhgdd@gmail.com 20.74 1 19.74
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 3957
6267567366 9479451486 Piyush Kapahi Jabalpur kapahipiyush166@gmail.com 16.20 1 15.2
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 3956
9504498180 9504498180 Prem sagar Gupta Tarapur premsagargupta12345@gmail.com 19.29 1 18.29
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-21 13844
8142501994 8142501994 Srirangam Supriya Secunderabad srirangam17@gmail.com 13.12 1 12.12
Afternoon Session - 20/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-20 3957
6267567366 9479451486 Piyush Kapahi Jabalpur kapahipiyush166@gmail.com 12.16 1 11.16
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-21 3957
6267567366 9479451486 Piyush Kapahi Jabalpur kapahipiyush166@gmail.com 14.56 1 13.56
Afternoon Session - 21/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-21 13844
8142501994 8142501994 Srirangam Supriya Secunderabad srirangam17@gmail.com 18.61 1 17.61
Evening Session - 20/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-20 13781
8945040729 9749388583 Poulami biswas Jalpaiguri glaxmi279@gmail.com 28.74 1 27.74
Evening Session - 20/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-20 13781
8945040729 8945040729 Poulami biswas Jalpaiguri glaxmi279@gmail.com 15.36 1 14.36
Afternoon Session - 20/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-20 13781
8945040729 8945040729 Poulami biswas Jalpaiguri glaxmi279@gmail.com 14.19 1 13.19
Evening Session - 20/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-20 13796
9835921923 7903985808 Rajesh Kumar Buxar rajeshkumar60560@gmail.com 25.71 1 24.71
Evening Session - 20/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-20 13796
9835921923 7903985808 Rajesh Kumar Buxar rajeshkumar60560@gmail.com 12.80 1 11.8
Afternoon Session - 20/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-20 13796
9835921923 7903985808 Rajesh Kumar Buxar rajeshkumar60560@gmail.com 24.80 1 23.8
Evening Session - 20/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-20 13756
7498026087 7498026087 Aakash Jadhav Akola aj7498026087@gmail.com 15.36 1 14.36
Afternoon Session - 20/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-20 13806
9410664570 9410664570 Satyam Saxena Agra satyamsaxena92@gmail.com 36.00 1 35
Afternoon Session - 19/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-19 13756
7498026087 7498026087 Aakash Jadhav Akola aj7498026087@gmail.com 27.92 1 26.92
Afternoon Session - 19/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-19 13601
8508812771 8508812771 GOWTHAM PRAKASH Somanur (via), Ichipatti (po), Tiruppur prakashmmc2011@gmail.com 22.28 1 21.28
Evening Session - 18/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-18 13664
9024264086 9024264086 Gori Shankar Sanganer gorishankarbairwa75@gmail.com 16.03 1 15.03
Evening Session - 18/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-18 13546
6267852887 9893658164 Kirtan Gupta Rewa m.p kirtangupta2006@gmail.com 33.26 1 32.26
Afternoon Session - 18/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-18 13546
6267852887 9893658164 Kirtan Gupta Rewa m.p kirtangupta2006@gmail.com 24.71 1 23.71
Afternoon Session - 18/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-18 13601
8508812771 8508812771 GOWTHAM PRAKASH Somanur (via), Ichipatti (po), Tiruppur prakashmmc2011@gmail.com 34.48 1 33.48
Afternoon Session - 18/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-18 13664
9024264086 9024264086 Gori Shankar Sanganer gorishankarbairwa75@gmail.com 18.47 1 17.47
Evening Session - 17/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-17 13664
9024264086 9024264086 Gori Shankar Sanganer gorishankarbairwa75@gmail.com 17.58 1 16.58
Evening Session - 17/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-17 13155
7903540852 9798345544 Suditya Kumar Patna sudityacool123@gmail.com 27.78 1 26.78
Afternoon Session - 17/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-17 13155
7903540852 9798345544 Suditya Kumar Patna sudityacool123@gmail.com 18.18 1 17.18
Evening Session - 17/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-17 13583
8875845830 8874845830 Sanju Bairwa Jaipur sanjukakarwal1999@gmail.com 23.44 1 22.44
Evening Session - 17/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-17 13326
7356363147 7356363147 Mohammad Faraaz Ernakulam mohammadfaraaz183@gmail.com 16.60 1 15.6
Afternoon Session - 17/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-17 13583
8875845830 8874845830 Sanju Bairwa Jaipur sanjukakarwal1999@gmail.com 16.36 1 15.36
Evening Session - 16/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-16 13583
8875845830 8874845830 Sanju Bairwa Jaipur sanjukakarwal1999@gmail.com 21.46 1 20.46
Evening Session - 17/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-17 1625
9738225029 9738225029 Rahul Raikar HUBBALLI rahulhba@gmail.com 22.82 1 21.82
Evening Session - 17/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-17 13601
8508812771 8508812771 GOWTHAM PRAKASH Somanur (via), Ichipatti (po), Tiruppur prakashmmc2011@gmail.com 26.79 1 25.79
Afternoon Session - 17/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-17 13538
9905253052 9905253052 Abhishek Kumar ros Rosera abhsintu@gmail.com 15.40 1 14.4
Afternoon Session - 17/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-17 13546
6267852887 9893658164 Kirtan Gupta Rewa m.p kirtangupta2006@gmail.com 15.40 1 14.4
Evening Session - 16/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-16 13538
9905253052 9905253052 Abhishek Kumar ros Rosera abhsintu@gmail.com 20.39 1 19.39
Evening Session - 16/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-16 13538
9905253052 9905253052 Abhishek Kumar ros Rosera abhsintu@gmail.com 20.45 1 19.45
Evening Session - 16/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-16 13545
9893658164 9893658164 Rajkumar Gupta Gurh rajkumargupta15382@gmail.com 13.94 1 12.94
Afternoon Session - 16/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-16 13545
9893658164 9893658164 Rajkumar Gupta Gurh rajkumargupta15382@gmail.com 21.89 1 20.89
Afternoon Session - 16/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-16 1625
9738225029 9738225029 Rahul Raikar HUBBALLI rahulhba@gmail.com 25.35 1 24.35
Afternoon Session - 15/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-15 13178
7004545208 7004545208 pratibha kumari Patna kprati61879@gmail.com 30.26 1 29.26
Afternoon Session - 15/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-15 13545
9893658164 9893658164 Rajkumar Gupta Gurh rajkumargupta15382@gmail.com 20.83 1 19.83
Afternoon Session - 15/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-15 13267
6260471408 6260471408 prakash kumar soni Gurh psoni2782@gmail.com 19.68 1 18.68
Evening Session - 14/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-14 13328
7080066148 7080066148 Pawan Singh Nalaghar pawansingh14559@gmail.com 32.53 1 31.53
Afternoon Session - 14/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-14 1625
9738225029 9738225029 Rahul Raikar HUBBALLI rahulhba@gmail.com 20.63 1 19.63
Evening Session - 13/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-13 13220
6204547488 6204547488 SURAJ KUMAR MUZAFFARPUR skroy19990@gmail.com 14.75 1 13.75
Afternoon Session - 13/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-13 13220
6204547488 6204547488 Suraj Kumar MUZAFFARPUR skroy19990@gmail.com 17.07 1 16.07
Evening Session - 13/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-13 12998
9980356194 9980356194 Jyothi Srinivas K naryanpura jyothisrinivas333@gmail.com 21.31 1 20.31
Afternoon Session - 13/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-13 13220
6204547488 6204547488 Suraj Kumar MUZAFFARPUR skroy19990@gmail.com 30.12 1 29.12
Afternoon Session - 12/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-12 13230
6394757979 6394757979 Bablu Singh Belthara road js402063@gmail.com 17.56 1 16.56
Afternoon Session - 12/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-12 13230
6394757979 6394757979 Bablu Singh Belthara road js402063@gmail.com 32.26 1 31.26
Evening Session - 12/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-12 13230
6394757979 6394757979 Bablu Singh Belthara road js402063@gmail.com 17.52 1 16.52
Afternoon Session - 12/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-12 13360
8271855743 8271855743 Akash Prasad Chakradharpur akashpdckp@gmail.com 21.89 1 20.89
Afternoon Session - 12/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-12 13267
6260471408 6260471408 prakash kumar soni Gurh psoni2782@gmail.com 19.59 1 18.59
(00:00:00) 0000-00-00 13351
9284198717 9284198717 Kirri Desai Ratnagiri kirtidesai646@gmail.com 0.00 1 -1
(00:00:00) 0000-00-00 13351
9284198717 9284198717 Kirri Desai Ratnagiri kirtidesai646@gmail.com 0.00 1 -1
(00:00:00) 0000-00-00 13285
9944018418 9788516653 Sangeetha Gurumoorthy Coimbatore gurumoorthysangeetha@gmail.com 0.00 1 -1
Afternoon Session - 11/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-11 12998
9980356194 9980356194 Jyothi Srinivas K naryanpura jyothisrinivas333@gmail.com 16.04 1 15.04
Afternoon Session - 11/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-11 1623
7003896297 7003896297 Tanuari Das Chinsurah dasrohit074@gmail.com 22.83 1 21.83
Afternoon Session - 11/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-11 13267
6260471408 6260471408 prakash kumar soni Gurh psoni2782@gmail.com 22.83 1 21.83
Afternoon Session - 10/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-10 13155
7903540852 9798345544 Suditya Kumar Patna sudityacool123@gmail.com 37.65 1 36.65
Evening Session - 10/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-10 12998
9980356194 9980356194 Jyothi Srinivas K naryanpura jyothisrinivas333@gmail.com 28.25 1 27.25
Afternoon Session - 10/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-10 13198
9888352979 9888352979 Virender Kumar Chandigarh bulkykumar8@gmail.com 27.52 1 26.52
Afternoon Session - 08/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-08 13144
8249614206 8249614206 BTSG Rao Pathankot grao.bam45@gmail.com 27.00 1 26
Afternoon Session - 08/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-08 13144
8249614206 8249614206 BTSG Rao Pathankot grao.bam45@gmail.com 35.06 1 34.06
Evening Session - 08/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-08 13144
8249614206 8249614206 BTSG Rao Pathankot grao.bam45@gmail.com 37.70 1 36.7
Evening Session - 08/Apr/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-04-08 13166
9368229813 9368229813 Manjul Kumar Bidhuna manjulkumar384@gmail.com 47.22 1 46.22
Afternoon Session - 08/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-08 13049
8090352979 8368171728 DEVVARAT Maurya Jaunpur amitvarma563@gmail.com 28.89 1 27.89
Afternoon Session - 08/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-08 13049
8090352979 8368171728 DEVVARAT Maurya Jaunpur amitvarma563@gmail.com 27.44 1 26.44
Afternoon Session -07/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-07 13012
8109612267 8269353102 Pinky Birde Indore vkvikashkumarmanjhi@gmail.com 18.41 1 17.41
Afternoon Session -07/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-07 13012
8109612267 8269353102 Pinky Birde Indore vkvikashkumarmanjhi@gmail.com 22.51 1 21.51
Afternoon Session -07/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-07 13012
8109612267 8269353102 Pinky Birde Indore vkvikashkumarmanjhi@gmail.com 13.98 1 12.98
Evening Session -07/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-07 12945
7355523450 7355523450 satyendra soni NAIBAZAR satyendra.soni.203@gmail.com 32.95 1 31.95
Evening Session -07/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-07 13009
9205266260 9205266260 Sinchit Patel Chakia sinchitpatelvns147@gmail.com 19.38 1 18.38
Evening Session -07/Apr/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-04-07 12982
9039024707 9039024707 Harsha Lalwani Indore meetmemoni@yahoo.co.in 23.01 1 22.01
Evening Session - 06/Apr/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-04-06 12982
9039024707 9039024707 Harsha Lalwani Indore meetmemoni@yahoo.co.in 22.36 1 21.36
Evening Session - 06/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-06 12982
9039024707 9039024707 Harsha Lalwani Indore meetmemoni@yahoo.co.in 23.06 1 22.06
Evening Session -07/Apr/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-04-07 13009
9205266260 9205266260 Sinchit Patel Chakia sinchitpatelvns147@gmail.com 20.92 1 19.92
Afternoon Session -07/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-07 13100
8651803970 8651803970 Dilip Jaiswal Siwan yashrajjaiswal1975@gmail.com 20.83 1 19.83
Afternoon Session -07/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-07 13009
9205266260 9205266260 Sinchit Patel Chakia sinchitpatelvns147@gmail.com 17.22 1 16.22
Afternoon Session -07/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-07 13049
8090352979 8368171728 DEVVARAT Maurya Jaunpur amitvarma563@gmail.com 15.44 1 14.44
Afternoon Session -07/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-07 13000
7985211051 9653058062 Anjali Misra Kanpur nagar misraanjali89@gmail.com 11.88 1 10.88
Afternoon Session -07/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-07 12946
8903129023 8903129023 BHUVANESHWARAN GOVINDAN PUDUCHERRY gaya320071995@gmail.com 29.62 1 28.62
Afternoon Session - 06/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-06 12946
8903129023 8903129023 BHUVANESHWARAN GOVINDAN PUDUCHERRY gaya320071995@gmail.com 23.13 1 22.13
Afternoon Session - 06/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-06 12946
8903129023 8903129023 BHUVANESHWARAN GOVINDAN PUDUCHERRY gaya320071995@gmail.com 32.92 1 31.92
Afternoon Session -07/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-07 13000
7985211051 9653058062 Anjali Misra Kanpur nagar misraanjali89@gmail.com 26.07 1 25.07
Evening Session - 06/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-06 13000
7985211051 9653058062 Anjali Misra Kanpur nagar misraanjali89@gmail.com 16.29 1 15.29
Evening Session - 05/Apr/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-04-05 12672
9534532677 9534532677 Sonu Gupta Ranchi itsskg@hotmail.com 22.02 1 21.02
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-05 12672
9534532677 9534532677 Sonu Gupta Ranchi itsskg@hotmail.com 18.14 1 17.14
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-05 12672
9534532677 9534532677 Sonu Gupta Ranchi itsskg@hotmail.com 20.46 1 19.46
Evening Session - 05/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-05 12221
9889831689 9889831689 A K Rana Varanasi akr.116.rance@gmail.com 20.90 1 19.9
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-05 12490
7784829363 7784829363 Ashvini Patel Bhabhua patelashvini503@gmail.com 25.69 1 24.69
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-05 12490
7784829363 7784829363 Ashvini Patel Bhabhua patelashvini503@gmail.com 13.27 1 12.27
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-05 12531
7000174211 8602816006 Soniya Barmate Bilaspur soniyab32@gmail.com 25.69 1 24.69
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-05 12807
9113799326 9709088818 golden keshri deoghar goldenkeshri021@gmail.com 15.49 1 14.49
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-05 12531
7000174211 8602816006 Soniya Barmate Bilaspur soniyab32@gmail.com 22.86 1 21.86
Evening Session - 04/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-04 12531
7000174211 8602816006 Soniya Barmate Bilaspur soniyab32@gmail.com 23.06 1 22.06
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-05 12501
6207904299 8210465052 Saurabh Kumar Godda krsaurabhgdd@gmail.com 15.77 1 14.77
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-05 12352
7906283491 7906283491 Naziya Maryam Saharanpur naziyamaryamkafeel@gmail.com 15.77 1 14.77
Afternoon Session - 05/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-05 12827
9566967023 9566967023 Bhuvaneshwaran Govindan PUDUCHERRY appubhuvanesh01@gmail.com 20.50 1 19.5
Afternoon Session - 04/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-04 12827
9566967023 9566967023 Bhuvaneshwaran Govindan PUDUCHERRY appubhuvanesh01@gmail.com 27.24 1 26.24
Afternoon Session - 03/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-03 12827
9566967023 9566967023 Bhuvaneshwaran Govindan PUDUCHERRY appubhuvanesh01@gmail.com 27.78 1 26.78
Afternoon Session - 03/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-03 12839
7255006061 7255006061 DEEPAK Kumar Chhota muri dkt0921@gmail.com 26.75 1 25.75
Evening Session - 02/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-02 12488
7909045507 7277655149 Anshumaan Kashyap Godda anshumaan29@gmail.com 14.55 1 13.55
Evening Session - 01/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-01 12624
7004925032 7004925032 Abhinav Kumar Kanke abbhiinav56@gmail.com 13.81 1 12.81
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-04-02 12488
7909045507 7277655149 Anshumaan Kashyap Godda anshumaan29@gmail.com 15.34 1 14.34
Evening Session - 02/Apr/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-04-02 12785
8819881407 8319906125 Anu Choube Hoshangabad anuragchoubey900@gmail.com 23.97 1 22.97
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-02 12785
8819881407 8319906125 Anu Choube Hoshangabad anuragchoubey900@gmail.com 14.44 1 13.44
Evening Session - 01/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-01 12488
7909045507 7277655149 Anshumaan Kashyap Godda anshumaan29@gmail.com 14.73 1 13.73
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-02 12785
8819881407 8319906125 Anu Choube Hoshangabad anuragchoubey900@gmail.com 27.20 1 26.2
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-02 12754
8319906125 8319906125 Anurag choubey hoshangabad anuragchoubey30@gmail.com 12.22 1 11.22
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-02 12754
8319906125 8319906125 Anurag choubey hoshangabad anuragchoubey30@gmail.com 27.20 1 26.2
Afternoon Session - 02/Apr/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-04-02 12754
8319906125 8319906125 Anurag choubey hoshangabad anuragchoubey30@gmail.com 17.86 1 16.86
Evening Session - 01/Apr/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-04-01 12558
8530402298 8530402298 Pooja Rajorekar Nashik poojar1910@gmail.com 8.08 1 7.08
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-01 12728
8825051362 8825051362 Dar Mushtaq Srinagar mushtaqahmaddar567@gmail.com 10.67 1 9.67
Evening Session - 01/Apr/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-04-01 12486
7903638761 7903638761 Krishna kant Kumar Ranchi kumarkrishnakant31@gmail.com 13.42 1 12.42
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-04-01 12707
8096809564 9542832899 Sai Bharathi Bhadrachalam saibharathi9154@gmail.com 16.67 1 15.67
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-01 11873
8585993816 8585993816 Pragyan Yadav Rohini pragyan52yadav@gmail.com 16.97 1 15.97
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-04-01 9397
9179010255 9179010255 Jai Gautam Bilaspur jagdishg6@gmail.com 13.97 1 12.97
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-01 12707
8096809564 9542832899 Sai Bharathi Bhadrachalam saibharathi9154@gmail.com 10.70 1 9.7
Afternoon Session - 01/Apr/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-04-01 9397
9179010255 9179010255 Jai Gautam Bilaspur jagdishg6@gmail.com 17.38 1 16.38
Evening Session - 31/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-31 12642
8709179255 8709179255 Saroj Singh Ranchi itssrj@gmail.com 25.27 1 24.27
Evening Session - 31/Mar/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-03-31 12642
8709179255 8709179255 Saroj Singh Ranchi itssrj@gmail.com 31.25 1 30.25
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-03-31 12642
8709179255 8709179255 Saroj Singh Ranchi itssrj@gmail.com 11.11 1 10.11
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-03-31 12624
7004925032 7004925032 Abhinav Kumar Kanke abbhiinav56@gmail.com 16.67 1 15.67
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-31 12624
7004925032 7004925032 Abhinav Kumar Kanke abbhiinav56@gmail.com 15.49 1 14.49
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-31 12629
7289050198 9069536696 Vishak Kumae Ghazibad vk9150229@gmail.com 11.06 1 10.06
(00:00:00) 0000-00-00 12629
7289050198 9069536696 Vishak Kumae Ghazibad vk9150229@gmail.com 0.00 1 -1
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-31 12487
9709174427 9709174427 Hemant kumar Mishra Ranchi hmnt.world7@gmail.com 25.07 1 24.07
Afternoon Session - 31/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-31 9397
9179010255 9179010255 Jai Gautam Bilaspur jagdishg6@gmail.com 30.26 1 29.26
Evening Session - 30/Mar/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-03-30 12486
7903638761 7903638761 Krishna kant Kumar Ranchi kumarkrishnakant31@gmail.com 21.25 1 20.25
Evening Session - 30/Mar/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-03-30 12486
7903638761 7903638761 Krishna kant Kumar Ranchi kumarkrishnakant31@gmail.com 29.72 1 28.72
Evening Session - 30/Mar/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-03-30 12535
9430985509 9430985509 Santosh Kumar Dumka santoshkumarrtr@gmail.com 13.75 1 12.75
Evening Session - 30/Mar/19 - 6:30PM (06:30:00) 2019-03-30 12535
9430985509 9430985509 Santosh Kumar Dumka santoshkumarrtr@gmail.com 17.69 1 16.69
Afternoon Session - 30/Mar/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-03-30 12535
9430985509 9430985509 Santosh Kumar Dumka santoshkumarrtr@gmail.com 15.99 1 14.99
Evening Session - 30/Mar/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-03-30 12595
9056230874 9056230874 Madhu Dhawan chandigarh dhawana388@gmail.com 16.29 1 15.29
Evening Session - 30/Mar/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-03-30 12465
7366890349 7366890349 Kumar Harsha Godda mishraharsha89@gmail.com 14.38 1 13.38
(00:00:00) 0000-00-00 12558
8530402298 8530402298 Pooja Rajorekar Nashik poojar1910@gmail.com 0.00 1 -1
Afternoon Session - 30/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-30 12490
7784829363 7784829363 Ashvini Patel Bhabhua patelashvini503@gmail.com 17.28 1 16.28
Afternoon Session - 30/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-30 12474
7294194189 7294194189 Aakash Gupta Deoghar akg98766@gmail.com 17.28 1 16.28
Afternoon Session - 30/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-30 12533
9575984701 9575984701 Pinky Anand Jabalpur priyankaanand808@gmail.com 16.54 1 15.54
Afternoon Session - 30/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-30 12533
9575984701 9575984701 Pinky Anand Jabalpur priyankaanand808@gmail.com 23.89 1 22.89
Evening Session - 29/Mar/19 - 9:30PM (09:30:00) 2019-03-29 11383
8169768564 8169764358 Jainy Shah Mumbai jainyshah888@gmail.com 10.53 1 9.53
Evening Session - 29/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-29 12369
7677360957 7677360957 Netra Das Ranchi netra.das1995@gmail.com 11.81 1 10.81
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 12369
7677360957 7677360957 Netra Das Ranchi netra.das1995@gmail.com 9.06 1 8.06
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-29 12369
7677360957 7677360957 Netra Das Ranchi netra.das1995@gmail.com 8.33 1 7.33
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-29 12487
9709174427 9709174427 Hemant kumar Mishra Ranchi hmnt.world7@gmail.com 11.17 1 10.17
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 12487
9709174427 9709174427 Hemant kumar Mishra Ranchi hmnt.world7@gmail.com 14.93 1 13.93
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-29 12464
8102271402 8102271402 Abhishek Anand Ranchi abhisdil@gmail.com 14.27 1 13.27
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 12464
8102271402 8102271402 Abhishek Anand Ranchi abhisdil@gmail.com 10.13 1 9.13
Evening Session - 28/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-28 12464
8102271402 8102271402 Abhishek Anand Ranchi abhisdil@gmail.com 14.83 1 13.83
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-29 10104
7319370554 7319370554 Sonu Sk Kharagpur bhagwanamma74@gmail.com 10.55 1 9.55
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 10104
7319370554 7319370554 Sonu Sk Kharagpur bhagwanamma74@gmail.com 11.73 1 10.73
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 4:30PM (04:30:00) 2019-03-29 12474
7294194189 7294194189 Aakash Gupta Deoghar akg98766@gmail.com 11.17 1 10.17
Evening Session - 28/Mar/19- 8:30PM (08:30:00) 2019-03-28 10104
7319370554 7319370554 Sonu Sk Kharagpur bhagwanamma74@gmail.com 18.14 1 17.14
(00:00:00) 0000-00-00 12465
7366890349 7366890349 Kumar Harsha Godda mishraharsha89@gmail.com 0.00 1 -1
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 12489
8299218055 8299218055 Nikhil Doherey Varanasi nikhilronu2016@gmail.com 12.26 1 11.26
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-29 12491
8342829862 8342829862 Ankit Singh Varanasi singhadarsh631@gmail.com 14.39 1 13.39
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-29 12491
8342829862 8342829862 Ankit Singh Varanasi singhadarsh631@gmail.com 11.67 1 10.67
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-29 12474
7294194189 7294194189 Aakash Gupta Deoghar akg98766@gmail.com 13.61 1 12.61
Afternoon Session - 29/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-29 12262
9807654730 9807654730 Adarsh Singh Varanasi adarshsinghvda@gmail.com 22.40 1 21.4
Afternoon Session - 28/Mar/19- 4:30PM (04:30:00) 2019-03-28 12423
8093786126 8093786126 Aswani Kumar Das Balasore aswanidas74@gmail.com 17.28 1 16.28
Afternoon Session - 28/Mar/19- 2:30PM (02:30:00) 2019-03-28 12423
8093786126 8093786126 Aswani Kumar Das Balasore aswanidas74@gmail.com 11.54 1 10.54
Afternoon Session - 28/Mar/19- 5:30PM (05:30:00) 2019-03-28 12423
8093786126 8093786126 Aswani Kumar Das Balasore aswanidas74@gmail.com 36.76 1 35.76
Evening Session - 28/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-28 12444
6205525917 6205525917 Richa Gupta Deoghar rg481762@gmail.com 12.71 1 11.71
Evening Session - 28/Mar/19- 8:30PM (08:30:00) 2019-03-28 12443
6204630714 9570160691 Rajeev Ranjan Deoghar sunitapuja531@gmail.com 13.41 1 12.41
Afternoon Session - 28/Mar/19- 5:30PM (05:30:00) 2019-03-28 12393
9785060323 9587152828 Ramavtar Singh Sikar singhramavtar539@gmail.com 25.00 1 24
Afternoon Session - 28/Mar/19- 4:30PM (04:30:00) 2019-03-28 12443
6204630714 9570160691 Rajeev Ranjan Deoghar sunitapuja531@gmail.com 20.33 1 19.33
Afternoon Session - 28/Mar/19- 4:30PM (04:30:00) 2019-03-28 12444
6205525917 6205525917 Richa Gupta Deoghar rg481762@gmail.com 20.33 1 19.33
Afternoon Session - 28/Mar/19- 3:30PM (03:30:00) 2019-03-28 12393
9785060323 9587152828 Ramavtar Singh Sikar singhramavtar539@gmail.com 14.61 1 13.61
Afternoon Session - 28/Mar/19- 3:30PM (03:30:00) 2019-03-28 12444
6205525917 6205525917 Richa Gupta Deoghar rg481762@gmail.com 13.80 1 12.8
Afternoon Session - 28/Mar/19- 2:30PM (02:30:00) 2019-03-28 12443
6204630714 9570160691 Rajeev Ranjan Deoghar sunitapuja531@gmail.com 20.00 1 19
Evening Session - 27/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-27 12379
8171892726 8171892726 Anuj Kakran Muzaffarnagar /Jansath anujkakran81@gmail.com 16.89 1 15.89
Evening Session - 27/Mar/19- 7:30PM (07:30:00) 2019-03-27 9671
9094102288 9094102288 MOHAMED ANSAR Chennai ansarmd1999@gmail.com 19.92 1 18.92
Evening Session - 27/Mar/19- 8:30PM (08:30:00) 2019-03-27 9671
9094102288 9094102288 MOHAMED ANSAR Chennai ansarmd1999@gmail.com 48.08 1 47.08
Afternoon Session - 27/Mar/19- 1:30PM (01:30:00) 2019-03-27 12273
7903293128 7903293128 Nitesh Raj Ranchi desidose155@gmail.com 25.00 1 24
Afternoon Session - 27/Mar/19- 5:30PM (05:30:00) 2019-03-27 11814
9727012462 9727012462 Jayanti Variya Surat jack2variya@gmail.com 21.19 1 20.19
Afternoon Session - 27/Mar/19- 1:30PM (01:30:00) 2019-03-27 11814
9727012462 9727012462 Jayanti Variya Surat jack2variya@gmail.com 26.14 1 25.14
Evening Session - 26/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-26 12273
7903293128 7903293128 Nitesh Raj Ranchi desidose155@gmail.com 10.47 1 9.47
Evening Session - 26/Mar/19 - 7:30PM (07:30:00) 2019-03-26 12273
7903293128 7903293128 Nitesh Raj Ranchi desidose155@gmail.com 12.72 1 11.72
Evening Session - 26/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-26 12241
6307806398 6307806398 Saurabh Giri Balrampur saurabhgiri499@gmail.com 11.87 1 10.87
Afternoon Session - 26/Mar/19 - 5:30PM (05:30:00) 2019-03-26 7364
9616850202 9616850202 Priyanshu Mishra Pratapgarh mishrapaniket37@gmail.com 12.06 1 11.06
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-25 12139
9487421502 9487421502 V Chithanathan Sattur chithanathan76@gmail.com 17.17 1 16.17
Afternoon Session - 26/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-26 12241
6307806398 6307806398 Saurabh Giri Balrampur saurabhgiri499@gmail.com 20.73 1 19.73
Afternoon Session - 26/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-26 11037
9742378892 9742378892 Praveen Deshpande Belgaum pravdesh342@gmail.com 24.39 1 23.39
Afternoon Session - 26/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-26 11950
9751044400 9751044400 Anbalagan Anbu Sivakasi unity.anbu@gmail.com 24.39 1 23.39
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 1:30PM (01:30:00) 2019-03-25 7364
9616850202 9616850202 Priyanshu Mishra Pratapgarh mishrapaniket37@gmail.com 17.56 1 16.56
Evening Session - 25/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-25 7364
9616850202 9616850202 Priyanshu Mishra Pratapgarh mishrapaniket37@gmail.com 18.79 1 17.79
Evening Session - 25/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-25 12241
6307806398 6307806398 Saurabh Giri Balrampur saurabhgiri499@gmail.com 17.97 1 16.97
Evening Session - 25/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-25 11037
9742378892 9742378892 Praveen Deshpande Belgaum pravdesh342@gmail.com 16.34 1 15.34
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-25 11037
9742378892 9742378892 Praveen Deshpande Belgaum pravdesh342@gmail.com 15.11 1 14.11
Evening Session - 25/Mar/19 - 8:30PM (08:30:00) 2019-03-25 11814
9727012462 9727012462 Jayanti Variya Surat jack2variya@gmail.com 16.34 1 15.34
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 3:30PM (03:30:00) 2019-03-25 1692
9164935598 9164935598 Ravindra Premachar Tumakuru dentique9@gmail.com 17.17 1 16.17
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-25 1692
9164935598 9164935598 Ravindra Premachar Tumakuru dentique9@gmail.com 12.92 1 11.92
Afternoon Session - 25/Mar/19 - 2:30PM (02:30:00) 2019-03-25 11950
9751044400 9751044400 Anbalagan Anbu Sivakasi unity.anbu@gmail.com 10.98 1 9.98
Afternoon Session - 24/Mar/19- 4:30PM (04:30:00) 2019-03-24 11950
9751044400 9751044400 Anbalagan Anbu Sivakasi unity.anbu@gmail.com 17.74 1 16.74
Evening Session - 24/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-24 12242
8409718126 8409718126 Rahul Verma Patna aarvi143rahul@gmail.com 21.88 1 20.88
Evening Session - 24/Mar/19- 8:30PM (08:30:00) 2019-03-24 11993
9431230014 7903293128 Priyanka Kumari Patna ravipriyanka43@gmail.com 27.52 1 26.52
Evening Session - 24/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-24 11993
9431230014 9431230014 Priyanka Kumari Patna ravipriyanka43@gmail.com 35.42 1 34.42
Evening Session - 24/Mar/19- 9:30PM (09:30:00) 2019-03-24 11873